Kent Ödülleri Detaylar

ÖDÜL VERİLECEK ALANLAR

İnovasyon Ödülü:

Antalya’da inovasyon/yenilik kültürünün gelişmesini, Antalya ekonomisine yeni ürün, yeni üretim ve hizmet alanlarının kazandırılmasını, araştırma-geliştirmeye dayanan yüksek katma değerli üretimi, beşeri sermayenin ve fikri mülkiyet haklarının gelişmesini teşvik eden çalışmalar değerlendirilecektir.

Dijital Dönüşüm Ödülü:

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkanlar doğrultusunda, organizasyonların daha etkin, verimli hizmet vermek ve faydalanıcı memnuniyeti sağlamak üzere insan, iş süreçleri ve teknoloji unsurlarında gerçekleştirdiği bütüncül çalışmalar değerlendirilecektir.

Bilim ve Sağlık:

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sağlık ve Yaşam Bilimleri ile Fen ve Mühendislik Bilimleri kategorilerde bilim alanlarındaki araştırmaları, bilim insanlığını ve araştırıcılığı özendirmek ve gençleri bilim ve araştırma alanına yöneltmek, bilimin kamuoyunca kabulünü ve takdirini sağlamak ve bu maksadıyla bilime ulusal ve uluslararası düzeyde önemli katlılarda bulunmuş, bilim insanlarının Antalya’da yapılan çalışmaları değerlendirilecektir.

Eğitim Ödülü:

Eğitim-öğretim alanında Antalya’da önemli başarılara imza atan, özgün projeler üreten ve uygulayan, yenilikler yapan, bu konuda çözümler üreten, öğrenciler, öğretmenler, kurum, kuruluş ve kişilerin çalışmaları değerlendirilecektir.

Kültür-Sanat Ödülü:

Kültür ve sanat alanında Antalya’da yürütülen çalışmalara ilişkin kişi, kurum ve kuruluşların çalışmaları değerlendirilecektir.

Spor Ödülü:

Antalya’nın spor alanında gelişimine, tanıtımına, başarılarına katkıda bulunan sporcular, kişiler ve kuruluşların çalışmaları, başarıları değerlendirilecektir.

Çevre Ödülü:

Antalya’da çevrenin korunması, gelişimi, topluma katkıları ve nesillere aktarılması amacıyla gerçekleştirilen çalışmaları içermektedir. Çevrenin korunmasına ve enerjinin etkin kullanılmasına ilişkin projeler, çevre kirliliği, iklim değişimi, karbon ayak izi, sıfır atık ve yeşil dönüşüm ile ilgili çalışmalar bu kategori çerçevesinde değerlendirilecektir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü:

Antalya’da belirli bir toplumsal soruna ve/veya dezavantajlı gruba yönelik çevresel, sosyal veya ekonomik etki oluşturan eğitim, sağlık ve sosyal ilişkiler gibi benzer alanlarda projeler yürüten kişi, STK, kurum ve kuruluşların çalışmaları değerlendirilecektir.

Basın Ödülü:

Antalya’da yaşam, sosyal sorumluluk, ekonomi, kültür-sanat dallarında; yazılı basın, TV, radyo, internet haber sitelerinde yayınlanan haber, fotoğraf, söyleşi-röportaj, araştırma haber, program ve köşe yazısı alanlarında habercilik ilkelerine uygun yayınlanmış özgün bir adet çalışma değerlendirilecektir.

Mimari ve Kentsel Tasarım:

Antalya’nın tüm tarihi, mekânsal, sosyal, kültürel, ekonomik katmanları ve çevresel ilişkilerini ele alan, alanın kendine özgü karakterini koruyarak geliştiren, bölgedeki yaşam kalitesine katkı sağlayan, tüm toplumsal grupların kamusal mekânlarının kullanımını gözeten, çevresel koşullarla ve iklimle uyumlu, uygulanabilir, ekonomik, sürdürülebilir, erişilebilir, nitelikli ve özgün mimari ve kentsel tasarım projeleri bu kategoriye başvuru yapabilir.

Kente Değer Katan Organizasyonlar:

Antalya’nın ekonomik ve kültürel anlamda gelişmesine destek olan, kentimizin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlayan eğlence, kültür, spor vb. gibi birçok alanda başvuru yapılabilmektedir.

ATSO Cumhuriyetimizin 100. Yılı Özel Ödülü:

Türk ulusunu Kurtuluş Savaşı ile bağımsızlığına kavuşturan büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “en büyük eserim” dediği Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında, Atatürk’ün ve Cumhuriyetimizin kurucularının aziz hatıralarını anmak, ulusumuzun bağımsızlık ve çağdaş uygarlık yolunda örnek başarısıyla gururlanmak, gelecek nesillerin bu gururu yaşamasını ve yaşatmasını sağlamak amacıyla yurt içi ve yurtdışında yapılan çalışmalar değerlendirilecektir.

KATILIM ŞARTLARI VE KOŞULLARI

 1. Başvuru konusu proje/fikir veya çalışmalardan 2020 yılı ve sonrasında hayata geçirilmiş olanlar değerlendirmeye alınacaktır.

 2. Türk vatandaşı ve/veya yabancı uyruklu kişi, STK, kurum ve kuruluşlar başvuruda bulunabilir veya bir başkası tarafından aday gösterilebilir.

 3. Başvurularda Oda üyeliği koşulu aranmaz.

 4. Katılımcı aynı kategoride en fazla bir başvuru, farklı kategorilerde ise birden fazla başvuru yapabilir.

 5. Başvuru yapılacak konuya ilişkin çalışmanın hayata geçirilmiş olması gerekmektedir.

 6. Her bir kategoride birinci sırada yer alanlar ödüllendirilecektir.

 7. ATSO’da görev yapan Oda organları ile personeli veya birinci derecede yakınları başvuru yapamazlar.

 8. ATSO’nun tek başına kurucusu olduğu kurum ve kuruluşları başvuru yapamaz.

 9. Başvuru sahibi, önceki KÖK ödüllerinde başvuru yaptığı çalışmasıyla başvuru yapamaz.

BAŞVURU YÖNTEMİ VE KRİTERLERİ

 1. Başvurular bu web sitesinde yer alan onlineform aracılığıyla alınacaktır. Başvuru sahipleri tarafından online başvuru formundaki tüm bilgiler doldurulacaktır.

 2. Forma ek olabilecek belge niteliği taşıyan fotoğraf ve video olması durumunda, “başvuru adı” ile aynı isimle kaydedilmiş şekilde ATSO100yilOdulToreni@atso.org.tr adresine iletilecektir.

 3. Forma ek olabilecek belge niteliği taşıyan fotoğraf ve video olması durumunda, “başvuru adı” ile aynı isimle kaydedilmiş şekilde formda yer alan ilgili alana yüklenmelidir.

 4. Fotoğraflar JPG, videolar MP4 formatında düzenlenerek gönderilecektir. (Gönderim sınırlarını aşan görseller ve başvuru ile ilgili sorular için 0242 314 37 46 numaralı telefondan ve edaskaya@atso.org.tr e-posta adresinden bilgi alınabilir).

 5. Son başvuru tarihi, 28 Şubat 2023’ tür.

Birinci Aşama: Danışma Kurulu Ön Değerlendirme

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı, YK Başkan Yardımcısı, YK Üyesi, ATSO Meclis Üyesi, ATSO Genel Sekreteri, ATSO Kültür Sanat Vakfı Temsilcisi, ATSO Personel temsilcisinden oluşan “Danışma Kurulu” tüm başvuruları inceleyerek bir ön değerlendirme yapar. Ön Danışma Kurulu, değerlendirme toplantısında, başvuru kategorisinde tereddüt yaşanması halinde başvuru sahibinden bilgi alınarak başvurunun diğer kategorilerden birisinde değerlendirilmesine karar verebilir. Bu tür durumlarda başvuru sahibi bilgilendirilerek karar verilen kategorideki Seçici Kurul listesine dahil edilmesi sağlanır.

İkinci Aşama: Seçici Kurul Değerlendirme

Belirlenen ödül kategorilerine uygun olacak şekilde dallarında uzman profesyoneller ve/veya akademisyenlerden oluşan Seçici Kurul, ön değerlendirmeden geçen başvuruların değerlendirmesini yapar. Ödül almaya değer bulunanları belirleyerek ATSO Yönetim Kuruluna sunar.

Her kategorinin Seçici Kurulu, değerlendirdiği kategoride uygun gördüğü takdirde, ATSO Yönetim Kuruluna Özel Ödül verilmesini önerebilir.

Değerlendirmeler yapılırken başvuruya konu çalışmanın teknik özellikleri yanında, tüm başvurularda “toplumsal fayda/hedef kitle faydası, süreçlerinin tamamlanmış olması, özgünlük ve yenilikçilik içermesi, oluşturulan etki” ortak kriterler olarak değerlendirilecektir.

Değerlendirme aşamasında başvuru sahiplerinden sunum yapmaları istenebilir.

Seçici Kurul uygun değerlendirme kriterine haiz, yeterliliği yüksek başvuru bulunmaması halinde ilgili kategoride ödül vermemeyi kararlaştırabilir.

DEĞERLENDİRME

Ön Değerlendirme ve Değerlendirme olmak üzere iki aşamalı olarak yürütülecektir: